Class Volunteers

Class President …………………………………..Kristen Burton Steiner ’85
Annual Fund Class Chair …………………….Cynthia Marttala Galumbeck ’85
Annual Fund Class Chair …………………….Christiane M. Muntone ’85
Class Editor……………………………………….Linda C. Bush ’85
Reunion Manager……………………………….Lauren Buxbaum Kacir ’85
Reunion Manager……………………………….Nancy J. Melissas ’85
Webmistress………………………………………Lauren A. Williams ’85

October 03 2008 | Uncategorized | Comments Off